A kosár üres.

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató adatai: 

Cégnév: PetWiseCare Kft

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I.em 2.ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-429057

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32201413-2-41

Képviselő: dr. Piller Pálma ügyvezető 

Telefonszám: 0630/3074093

E-mail cím: hello@petwisecare.com

A tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Google Cloud EMEA Limited

Székhely/telephely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland

VAT number: IE3668997OH

 1. A Szolgáltató weboldalának címe: www.gazdisuli.hu
 2. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Az online oktatási anyag értékesítője. 

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Vásárló részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Vásárló pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Termék: a Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, beleértve az online oktatási anyagot is.

– Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató online oktatási anyagot ad el. 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé a Vásárlók részére.. 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek online termék (oktatási anyag) vásárlása esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra vonatkoznak. A Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Amennyiben a Szolgáltató a vételár megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a vételár összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF a lent rögzített naptól hatályos, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával és határozatlan időre szól. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és online oktatási anyagra hatályosak. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Ez a jogosultság kifejezetten kiterjed a jelen ÁSZF mellékleteire is. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltatónál elérhető online oktatási anyagok (webinar, kurzus) megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki megrendelte az online terméket, a vásárlást a Szolgáltató visszaigazolta, a  vételárat a Szolgáltató részére megfizette és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza. 

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése

 A Vásárló, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Vásárló az online oktatási anyagot megrendeli, a megrendelést elküldi, azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online oktatási anyag értékesítését nem folytatja, technikai hiba, vis maior stb.). 

Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt. A Szolgáltató az online oktatási anyag tartalmáról, a kurzus tematikájáról weboldalán ad tájékoztatást a Vásárlók számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az online oktatási anyagok megvásárlására az alábbi módon van lehetőség: A weboldalon (www.gazdisuli.hu) a „Tanfolyamok” menüpontra kattintva érhetők el az egyes termékek, kurzusok és az azzal kapcsolatos részletes információk. A Vásárló kiválasztja a kívánt online oktatási anyagot, majd a vásárlás indításához vezető gombra kattint, mely az egyes termékeknél egyedi szövegezésű (pl.: „Csatlakozom”, “Jelentkezem” Megvásárolom a kurzust”, „Pont ez kell nekem”, „Kiderítem”, „Szeretném megtanulni”, stb.) Miután a Vásárló kiválasztotta a megfelelő oktatási anyagot, egy „Megrendelés összesítő” oldal jelenik meg, ahol Vásárló megadja személyes adatait (e-mail cím, számlázási cím, az ország kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével). Ezután a bankkártya adatok kerülnek megadásra (kártya tulajdonosának neve, kártya száma, lejárati idő, CVC kód). Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével. Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Beiratkozás a kurzusra” gomb megnyomásával. A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy automatikus elektronikus üzenettel visszaigazolja a megrendelést.  A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Vásárló és az Szolgáltató között, amikor az Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését. Sikeres fizetést követően a Szolgáltató az online oktatási felületére felvezeti a Vásárló nevét és elektronikus levelezési címét, melyről a Vásárló elektronikus levélben értesítést kap. A Vásárló ezt követően regisztrál a gazdisuli.hu felületén, létrehozza saját fiókját, ahova megkapja a tananyagot. A letöltéssel a Vásárló a felvételen az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez: A Vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon. A továbbiakban: eszköz) jogosult használni. Ha a Vásárló megrendelést küld a weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.) A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendeléseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra. Vásárló a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 1. Vételár

Az online oktatási anyagért a Vásárló díj fizetésére köteles. A vételár az online oktatási anyagról szóló tájékoztatókban, a weboldalon vagy a közösségi oldalakon kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. Az online oktatási anyag ára az Általános Forgalmi Adót tartalmazza. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát. A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a vételár fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt online termék rendelkezésre bocsátása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a vételárat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy az online terméket a hibás áron értékesítse.

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére. Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába. A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre. A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

 1. Fizetési és lemondási feltételek

Az online oktatási anyag ellenértékét bankkártyás fizetéssel, a Stripe rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni. Online oktatási anyag vásárlása esetén a díj kiegyenlítését követően válik elérhetővé a termék a Vásárló számára. Bankkártyás fizetés a Stripe szolgáltatás felhasználásával: A Stripe szolgáltatása révén online fizetésre van lehetőség. A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. Szolgáltató kijelenti, hogy a Stripe használatával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak. A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Vásárló elfogadja, hogy a vételár összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni. 

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség

A teljesítés időpontja az online oktatási anyaghoz való hozzáférés biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése. Az információk Vásárló részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő minimum 2 munkanapon belül kerül sor. Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – az online kurzus során elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget. 

11.1. A tananyag felhasználására vonatkozó tudnivalók, felelősség

A képzés elvégzése nem jogosít fel a képzésen elhangzottak oktatására. 

A Honlapon semmi sem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen módon engedélyt adna az anyagok bármilyen módon történő felhasználására 

A PetWiseCare Kft. vagy Dr. Piller Pálma, előzetes írásbeli engedélye nélkül. SZIGORÚAN TILOS AZ ANYAGOK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATA, MÁSOLÁSA, REPRODUKCIÓJA, MÓDOSÍTÁSA, PUBLIKÁCIÓJA, REPUBLIKÁCIÓJA, FELTÖLTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, LETÖLTÉSE, POSZTOLÁSA, SUGÁRZÁSA, TERJESZTÉSE, DUPLIKÁLÁSA ÉS MINDEN MÁS VISSZAÉLÉS. 

Vásárló tudomásul veszi, hogy az online oktatási anyag meghallgatása és a workshopon való részvétel során tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. Az online kurzus, képzés,  és a workshop bármely módon történő rögzítése, harmadik fél részére való elérhetővé tétele, a program tartalmának egyéb módon történő másolása, közzététele, felhasználása szigorúan tilos. Vásárló, a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során a jelszavát, a szolgáltatás hozzáféréséhez szükséges információkat köteles titokban tartani, a szolgáltatási felületet kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. Ha Vásárló regisztrál a Honlapra, azzal felelősséget vállal minden tevékenységért, amely Vásárló profilja alatt történik, és vállalja, hogy nem adja át vagy adja el tagságát vagy tagsági jogait a PetWiseCare Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a PetWiseCare Kft. fenntartja a jogát, hogy saját hatáskörében döntsön tagság megszüntetéséről és a Honlap elérésének megtagadásáról. Az ilyen döntésről a PetWiseCare Kft. a döntés végrehajtása előtt előzetesen értesíti a Vásárlót. 

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Vásárló teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Vásárló a jelen pontban írt kötelezettségei bármelyikét megszegi, köteles esetenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű kötbért (átalánykár jogcímen) megfizetni a Szolgáltató részére. Az átalánykár megfizetése nem akadálya annak, hogy Szolgáltató, a Vásárló kötelezettségszegéséből eredő, az átalánykár összegét meghaladóan felmerülő kárát a Vásárlóval szemben érvényesítse. A Szolgáltató a kötbér összegéről számlát állít ki, melyet a Vásárló köteles 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni. 

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató bármely jelen pontban részletezett jogát megsérti, Szolgáltató a továbbiakban nem biztosít számára lehetőséget az online oktatási anyaghoz való hozzáférésre. Ez esetben a Szolgáltató kizárja felelősségét és az online termék vételárát nem fizeti vissza a Vásárló részére. Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a jelen pontban írt kötbér és egyéb felmerülő kára érvényesítésére is.

Vásárló beleegyezik, hogy nem használja fel az online kurzust, képzést, workshop tartalmát semmilyen törvénybe ütköző célra, és nem sérti sem a PetWiseCare Kft, sem mások jogait. E megkötés vonatkozik minden sértő, zaklatásnak minősíthető, mások számára kellemetlenséget jelentő viselkedésre, obszcén vagy sértő információk közlésére és a Honlap működését megzavaró tevékenységre is. 

Vásárló tudomásul veszi, hogy a  PetWiseCare Kft. a törvény által biztosított valamennyi eszközzel fellép a jogai védelmében. A PetWiseCare Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor bővítheti, megváltoztathatja vagy törölheti a közölt anyagokat előzetes belejentés és indoklás nélkül. 

A Honlap használatával Vásárló vállalja, hogy kártalanítani fogja a PetWiseCare Kft-t minden olyan követelés, kár, költség (beleértve a felmerülő perköltségeket is) esetén, amely abból származik, hogy Vásárló nem az e Feltételekben rögzített módon használta e Honlapot. 

 1. Adatkezelési Tájékoztatás

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Vásárlók személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el. 

 1. Elállási jog

Elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot. Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a termék eléréséhez szükséges információkat a Vásárló részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 1. Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal. Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával? A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján? A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét? A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év. Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét? A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 1. Jótállás Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott termékekre. 
 2. Szavatossági igény bejelentésének módja

Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában). 1. Személyes bejelentés: A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét a Szolgáltató székhelyén (PetWiseCare Kft.1054 Budapest, Honvéd u. 8. I.em 2.ajtó.). A Szolgáltató a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a Vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, 10 – a Vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, a Szolgáltató ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak.  Írásban történő bejelentés: A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (PetWiseCare Kft.  1054 Budapest, Honvéd u. 8. I.em 2.ajtó), vagy elektronikus levélben (hello@petwisecare.com). A levélnek tartalmaznia kell: – a Vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót. A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Javításra a terméket a Szolgáltató elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének ideje és a javított termék átvételének időpontja.

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt írásban: postai úton (PetWiseCare Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I.em 2.ajtó.),  elektronikus levél formájában (hello@petwisecare.com) vagy a Chat ablakon keresztül (“Kérdés küldése”, “Chat indítása”, “Szia miben segíthetünk?”)  teheti meg. A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig  – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt egészben vagy részben  elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást. 

Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, vagy Fogyasztónak csak és kizárólag szóban tud panaszt emeleni, úgy Fogyasztó panaszát szóban is előadhatja. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: – a Vásárló neve, lakcíme, – a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, – a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, – a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, – a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása, – a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Fogyasztó a panasz kivizsgálása során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a szükséges információkat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

 1. Tartalom kezelése

Szolgáltató célja a Fogyasztók érdekeinek védelme és alapvető jogainak
biztosítása. A weboldalon található tartalom biztonsága és megbízhatósága érdekében a Szolgáltató jogosult egyoldalúan dönteni a weboldalon megjelenített adatok és információk köréről, így különösen de nem kizárólagosan ezeknek megjelenítési módjára, a megjelenítés helyére, időtartamára vonatkozóan, továbbá jogosult a tartalomhoz kapcsolódó szabályokon változtatni. Szolgáltató jogosult minden olyan tartalmat felfüggeszteni, vagy eltávolítani, amely jogellenesnek, vagy jelen ÁSZF-be, vagy más vonatkozó jogszabályba ütközik, illetve a társadalom által elfogadott erkölcsi normákat sért.

Fogyasztó jogellenes tartalomról szóló bejelentését, panaszát, jogosult
postai úton (PetWiseCare Kft.  1054 Budapest, Honvéd u. 8. I.em 2.ajtó.),  elektronikus levél formájában (hello@petwisecare.com) vagy a weboldalon található  Chat ablakon keresztül (“Kérdés küldése”, “Chat indítása”, “Szia miben segíthetünk?”) bejelenteni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerin, vagy a benyújtott panasz alapján ellenőrizze és moderálja az összes olyan tartalmat, amelyet a Fogyasztó feltöltött, és amely sérti jelen Általános Szerződési Feltételeket  bármely más módon jogellenesnek minősül. Amint a Szolgáltató tudomást szerez ilyen tartalomról, azonnal intézkedik annak eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése érdekében.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ésszerű időtartamra és előzetes figyelmeztetést követően felfüggessze szolgáltatásait azok számára, akik jogellenes tartalmat helyeznek el a weboldalon. Idetartozik különösen de nem kizárólagosan a  sértő, gyűlöletkeltő, uszító tartalom, vagy ha az más módon megsérti jelen Általános Szerződési Feltételeket, vagy más vonatkozó jogszabályokat, illetve a társadalom által elfogadott erkölcsi normákat. Ilyen esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtiltsa bármely Fogyasztó számára a nyilvános értékelések megjelenítését vagy más tartalmak feltöltését. A korlátozásról, azok okairól, illetve jogorvoslati lehetőségekről Szolgáltató előzetesen írásban értesíti a Fogyasztót és első alkalommal legfeljebb 10 napig tarthat. Amennyiben Fogyasztó háromnál többször is jogellenes tartalmat helyez el a weboldalon, és Szolgáltató általi többszöri figyelmzetetés ellenére is jelen ÁSZF-be ütközően cselekszik, úgy Szolgáltató jogosult Felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy megszüntetésére. 

Szolgáltató az olyan esetekben, ahol Fogyasztó már korábban benyújtott egy bejelentést azonos tartalommal, és a bejelentést a Szolgáltató már megvizsgálta, vagy Fogyasztó bejelentése egyértelműen visszaélésszerű, nem jóhiszemű  vagy a bejelentéséből hiányzik a pontos információ, indoklás és tények, hogy, miért jogellenes a tartalom, úgy Szolgáltató jogosult átmenetileg  felfüggeszteni a bejelentés lehetőségét. A felfüggesztésről előzetesen tájékoztatja fogyasztót. A felfüggesztés első alkalommal nem haladhatja meg a 10 napot. 

A weboldalra tartalmat feltöltő Fogyasztók (például szöveges értékelés leadása), valamint a weboldalt használó Fogyasztók és egyéb magánszemélyek, akik jogellenes tartalmat jelentettek be Szolgáltató felé, panaszt tehetnek a Szolgáltató tartalommal kapcsolatos bármely, különösen a tartalom megjeleníthetőségére, vagy eltávolítására vonatkozó döntése ellen (belső panaszkezelési rendszer). A Fogyasztók továbbá panaszt tehetnek a tartalom korlátozására, Felhasználói fiók felfüggesztésére, vagy megszüntetésére vonatkozó döntés ellen.

Az ilyen panasz benyújtásának módjáról a Szolgáltató a Fogyasztót a Felhasználói fiókjának felfüggesztésére, vagy megszüntetésére, vagy a tartalom megjeleníthetőségére, vagy eltávolítására vonatkozó döntésében tájékoztatja. 

Panaszt tenni a döntés Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 6
hónapig van lehetőség. 

A bejelentéssel élő Fogyasztók és magánszemélyek, akik a fent említett
döntések címzettjei, jogosultak kiválasztani egy az Európai Parlament és a Tanács 2022. október 19-i (eu) 2022/2065 rendeletének megfelelően tanúsított peren kívüli vitarendezési testületet a Szolgáltató döntéseivel kapcsolatos jogviták, valamint azon panaszok rendezése céljára, amelyeket a belső panaszkezelési rendszer segítségével nem sikerült rendezni. A tanúsított peren kívüli vitarendezési testületek elérhetőségét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság teszi közzé.

 1. Békéltetés és egyéb jogorvoslatok

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A fogyasztót megilleti panasztétel joga a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Amennyiben a Fogyasztó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes hatóságokhoz fordulhat:
Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetősége:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
Budapesten a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működő
Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
telefon: +36 (1) 450-2598
e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Fogyasztói panasz esetén a fogyasztó igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot, mely regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. A felhasználó a panaszát, amennyiben fogyasztónak minősül az alábbi felületen tudja benyújtani: http://ec.europa.eu/odr

Panasz esetén a felhasználónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni. 


Békéltető Testületek elérhetősége területi illetékesség szerint:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági peres eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.


Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó jogosult a panasszal kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni.

 1. Vegyes és záró rendelkezések

A Vásárló elektronikus úton való megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 17 – 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; – 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. 


A felek egymáshoz intézett közlései postai küldemény esetén annak átvételének napján, email küldemény esetén a visszaigazolás napján minősülnek kézbesítettnek. Ha a postai küldemény átvételét a címzett megtagadja, vagy az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a feladást követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Ha az email küldeményre visszaigazolást nem küld a címzett, akkor az az elküldést követő 5. napon kézbesítettnek minősül. A Weboldalon Petwisecare által megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a PetWiseCare Kft. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. Petwisecare kizárja a felelősségét a Weboldal használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Weboldal használata során felmerülő bármely kárért. A Weboldal használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. Petwisecare fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosítása nem érinti a határozott időre kötött szerződéseket, szolgáltatásokat a határozott időtartam alatt. Egyébként a módosított rendelkezések a közlésüket követő 16. naptól lépnek hatályba. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik. A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi címen teheti meg: hello@Petwisecare.com A Weboldalon elérhető szolgáltatásokkal vagy a jelen feltételekkel kapcsolatban kérdéseivel vagy aggályaival kapcsolatosan keresse fel a GYIK menüpontot, vagy vegye fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. 03.13. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.